GS – Gràfica audiovisual2019-03-19T14:04:09+00:00

GS – Gràfica audiovisual

Vols idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica audiovisual, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials?

Què aprendràs?

Fonaments de la representació i l’expressió visual; fotografia; guió i estructura narrativa; història de la imatge audiovisual i multimèdia; llenguatge i tecnologia audiovisual; mitjans Informàtics; projecte integrat; projectes de gràfica audiovisual; recursos gràfics i tipogràfics; tècniques 3D; teoria de la imatge; formació i orientació laboral; crèdits de lliure disposició / hores de lliure elecció; formació pràctica en empreses, estudis o tallers.

Requisits d’accés (un dels següents)

Batxillerat aprovat, modalitat arts.
Batxillerat aprovat i haver cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques, imatge i disseny.
Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny de les que s’especifica a la prova d’accés.
Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d’accés (part específica i part comuna).
Tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova o tenir 18 (o complir-los l’any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d’una família equivalent.
Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s’ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

I desprès, què?

Sortides acadèmiques
Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:
A qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement),
Als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals

Sortides professionals
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
Disseny, organització i gestió de projectes de gràfica audiovisual. Realització de producció i ostproducció audiovisual orientada a formats diversos de distribució i mitjans tècnics: cinema, televisió, pàgines web, multimèdia, videojocs, telèfon mòbil i altres suports. Disseny i composició d’escenaris reals i virtuals, i il·luminació de l’escena. Anàlisi de propostes de projectes de gràfica audiovisual aplicats a àmbits diferents. Col·laboració en l’organització i la supervisió de la producció.

Durada

La durada és de 2.000 hores (1720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

On s’imparteix

Escola Pia Nostra Senyora (Pendent d’autorització)
Carrer Diputació, 277 – Barcelona
Tel. 93 488 11 66
nostrasenyora@escolapia.cat

Demana informació
Veure tots els estudis d’arts plàstiques i disseny